Co to jest partia polityczna?

Zgodnie z powszechnie obowiązują definicją, partia polityczna to dobrowolna organizacja, która występuje pod określoną nazwą; stawia sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa, a przede wszystkim przez czynne sprawowane władzy.

Z przytoczonej powyżej definicji jasno wynika, że partia jest organizacją, której członkowie zrzeszają się w sposób całkowicie dobrowolny. Musi mieć też nakreślony program działania oraz musi dążyć do jego realizacji poprzez zdobycie i wykonywanie władzy. Ewentualnie może tego dokonywać przez uzyskanie wpływu (jako koalicjant) na podejmowane decyzje państwowe.

Oczywiście, klasyfikacji partii można dokonywać na wiele sposobów, w zależności od przyjętych kryteriów. Najczęściej stosuje się podział rodowodowy i programowy. Biorąc pod uwagę te dwa kryteria jednocześnie, można wymienić ugrupowania chadeckie, liberalne, konserwatywne, socjaldemokratyczne, komunistyczne, lewicowo – liberalne, ultraprawicowe.

Należy zauważyć, że partie chadeckie tworzą najsilniejszą w Europie Zachodniej grupę partii centroprawicowych. Początki niektórych sięgają pierwszej połowy XIX wieku, ale większość z nich pochodzi z przełomu XIX i XX stulecia. Spośród wielu postulatów można wymienić w ich przypadku wolnego, odpowiedzialnego obywatela oraz społeczną gospodarkę rynkową. Z kolei partie liberalne stawiają na upowszechnienie prawa wyborczego, demokratycznych zasad gry politycznej i antyklerykalizm. Głoszą też potrzebę istnienia gospodarki rynkowej. Jeszcze inne poglądy głoszą partie konserwatywne, które wyjątkowo mocno akcentują antysocjalizm, silne państwo i kwestie narodowe.

Jeśli zaś chodzi o partie socjaldemokratyczne, to opowiadają się za liberalnymi zasadami gry politycznej i państwem socjalnym. W przypadku ugrupowań lewicowo – libertariarnych mamy do czynienia z hasłami równości praw, rozbrojenia, alternatywnego stylu życia oraz ratowania środowiska naturalnego. Na koneic zostały nam do scharakteryzowania partie ultraprawicowe, które podważają liberalno – demokratyczny proces przemian ustrojowych. Ich poparcie wynika z reguły z niechęci wobec emigrantów – konkurentów na rynku pracy.